Díjalkalmazás feltételei, díjképzés szabályai

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. díjait víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával, a következő szempontokra is figyelemmel határozza meg:

- a díjak ösztönözzék a biztonságos és legkisebb költségű víziközmű-szolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését;
- figyelembe veszi a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt költségeit, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, ideértve különösen a vízbázis-védelem indokolt költségeit.

A víziközmű-szolgáltatás díjában csökkentő tényezőként vannak figyelembe véve a víziközmű-szolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési és önkormányzati támogatások.

Társaságunknál a víziközmű-szolgáltatás díja alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként van megállapítva.

Az alapdíj összegének meghatározásakor a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint tesz különbséget a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Ha a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás igénybevételét szennyvízmennyiség-mérő rögzíti, a szennyvízalapdíj e mérő névleges kapacitásához kötött. A szennyvízmérő nélküli szennyvízalapdíj viszonyítási alapja a vízmérő átfolyási mérője.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a fogyasztással arányos díjak tekintetében a lakossági felhasználókra nézve - a víziközmű-szolgáltatást megalapozó, elsődlegesen a lakossági felhasználói ellátást szolgáló társadalmi érdekre tekintettel - a nem lakossági felhasználókhoz képest alacsonyabb díjakat eredményező díjrendszert alkalmaz.

A nem lakossági felhasználók esetében a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díja tekintetében kizárólag a fogyasztási mennyiségek alapján tesz különbséget a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a tényleges felhasználási adatok ismeretében, lakossági díjon számolja el:

- a TÁVHŐ - szolgáltatónak lakossági használati meleg víz előállítása céljából szolgáltatott ivóvizet,
- lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel szemben,
- valamint a rezsitörvény 4/B §-ban szereplő felhasználói kör felhasználását.

A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás díját (a továbbiakban együtt: hatósági díj) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezik arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

A miniszter a díjakra vonatkozó rendeletalkotási jogának életbe lépéséig a díjmegállapítás a következők szerint történik: A 2011. évi CCIX. számú, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 76. §-a alapján a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2012. évben az önkormányzatok korábbi árrendelete alapján 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 4,2%-kal megemelt díjat, illetve a 2011. december 31-ig létrejött, víziközmű pótlási fedezetével és a finanszírozáshoz igénybevett külső forrás hitelszolgálati fedezetével növelt díjat alkalmaz.

A lakossági felhasználók, valamint a lakossági díjon elszámolt felhasználás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-ét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

A víziközmű-szolgáltatás hatályos díjait - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által 6077/2015. számon jóváhagyott - Üzletszabályzat 2. számú függeléke tartalmazza. A mindenkor hatályos víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díjak az ügyfélszolgálatokon megtekinthetők.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ”A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg közüzemi csatornamű használat díjalkalmazás feltételeit” az átalánymennyiség tekintetében - a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés ellátási területére vonatkozó korábban alkalmazott helyi szabályok figyelembevételével - a korábbi gyakorlatnak megfelelően összeállított, és a 2011. évi CCIX. számú törvényvénnyel összhangban Üzletszabályzat 16. számú melléklete szerint alkalmazza.

A hatósági díj közszolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a hatósági díjtól eltérő díjat a közszolgáltatási szerződésben érvényesen kizárólag a Hivatal előzetes hozzájárulásával köt ki.

A környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében az élővízbe engedett tisztított szennyvíz meghatározott komponensei után vízterhelési díjat (rövidítve: VTD) kell fizetni. A vízterhelési díjat a víziközmű szolgáltató jogosult áthárítani a közcsatornát használó felhasználókra, melyet az állami költségvetés részére be kell fizetnie.

Hatályon kívül helyezett díjképzés szabályai, díjalkalmazás feltételei:

Érvényesség kezdete Érvényesség vége Letöltés
2013.12.12 2015.12.03. III.4.1
2012.02.10 2013.12.11. 6.
2007.06.01 2012.02.19. 6.