Ivóvíz bekötés

Igénybejelentés rendje

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-nél az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti a 7.1. számú melléklet szerinti igénybejelentésen.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és a felhasználó között létrejött közszolgáltatási szerződés megkötése előtt a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vizsgálja:

    – az adott felhasználási helyre vonatkozó írásbeli igénybejelentés meglétét,
    – az adott szolgáltatási pont vonatkozásában a műszakilag elérhető szolgáltatás, rendelkezésre állását,
    – és az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását, ha az igénybejelentő felhasználó az ingatlant egyéb jogcímen használja.

Ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván, illetve ha a törzshálózat műszakilag nem elérhető a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az igénybejelentést elutasíthatja.

Amennyiben az igénybejelentő a feltételeknek megfelel részére a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az igénybejelentést követő 15 napon belül megküldi szerződéses ajánlatát, amely a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó esetén tartalmazza a fizetendő fejlesztési hozzájárulás összegét. A szerződéses ajánlatban foglaltak a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-t a közléstől számított 30 napig kötik.

Ha a bekötés nem a víziközmű-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, a víziközmű-bekötővezeték megépítéséhez a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. hozzájárulása szükséges.

A víziközmű-szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez a csatlakozás kezdeményezőjének az Üzletszabályzat 7. számú melléklete szerinti Ivóvíz-szennyvízbekötési megrendelő/víziközmű csatlakozási igénybejelentő szerinti tervet kell benyújtania. A tervdokumentáció tartalmi követelményeire vonatkozóan a 7. számú mellékletben foglalt előírások az irányadóak.

A víziközmű-szolgáltatás igénylője részére a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ügyfélszolgálati egységein keresztül ad tájékoztatást a szolgáltatás igénybevételének általános feltételeiről. Az igénybejelentő részére a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az Ivóvíz-szennyvízbekötési megrendelő/víziközmű csatlakozási igénybejelentőt az ügyfélkiszolgálásra kijelölt egységeinél nyomtatott formában, míg honlapján elektronikus formában hozzáférhetővé teszi.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a hozzájárulásról a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozik.

A kötelező közműnyilvántartással kapcsolatban előírt geodéziai bemérésekről – a bekötést kezdeményező költségére – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. gondoskodik.

Ha a benyújtott terv az előírásoknak nem felel meg formai vagy műszaki okból, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a hozzájrulás megadását a terv kiegészítéséhez vagy megfelelő új terv benyújtásához köti.

Fogyasztásmérő telepítéséhez szükséges víziközmű-szolgáltatói hozzájárulást a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. csak abban az esetben tagadja meg, ha az műszakilag nem megvalósítható és a víziközmű biztonságos működtetését veszélyezteti.

Szolgáltatás létrehozása, bekötés, mérőhely kialakítás

Az ivóvíz-bekötővezeték létesítéséről és a szükséges eszközökről, művekről a megrendelő költségére a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. gondoskodik. Üzembe helyezett ivóvíz-törzshálózaton a bekötési vízmérő felszerelését, a csatlakozás készítését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vagy megbízottja végzi.

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötő vezetékekkel kell megvalósítani.

Ha a bekötést nem a felhasználási hely tulajdonosa kezdeményezi - a járási hivatal által elrendelt bekötés kivételével - a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a hozzájárulást csak a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával adja meg.

Ha közös bekötéssel a víziközmű-szolgáltatás műszakilag megoldható - a felhasználási helyek tulajdonosai írásbeli szerződése és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előzetes hozzájárulása alapján - több szomszédos felhasználási hely ellátására közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető.

Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai külön szerződésben a vízi-közmű közös használatából eredő jogokat és kötelezettségeket rögzítik. A közös bekötést kezdeményező kérelemhez csatolt szerződés tartalmazza:

    – a víziközmű-szolgáltatás díjának - az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás - megfizetésére kötelezett felhasználó megnevezését;
    – a vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolását.

Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján - a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a vízi közmű el-helyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-hez benyújtott hozzájárulás iránti kérelemhez kell csatolni.

Az előző bekezdésben meghatározott megállapodás hiányában - ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza - a járási hivatal a szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.

A tűrési kötelezettséget meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközmű-törzshálózat megépült, és az abba való bekötés – a meglévő állapothoz képest - nem okoz aránytalan hátrányt.

A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelő bekötések megépítéséről, illetve megszüntetéséről az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

A felhasználási hely közműves ivóvízellátása érdekében szükséges vízelosztó, nyomásfokozó, nyomáscsökkentő vagy megszakító berendezés létesítéséhez, illetve a katasztrófavédelmi célokat szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. hozzájárulása szükséges.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a hozzájárulás megadásával egyidejűleg közli a bekötés létesítéséhez szükséges munkák, a helyszíni szemle és nyomáspróba várható költségeinek összegét, amelyet a megrendelő köteles megelőlegezni.

Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. – a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával – csak akkor járul hozzá, ha a tűzoltáshoz szükséges vízmennyiség a házi ivóvízhálózatból vagy a vízművel össze nem függő más vízvételi helyről nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön vízmérővel kell ellátni.

Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízkivételi művel összekötni tilos.

Ha az ivóvíz-bekötővezetéken a nyomáspróbát, a fertőtlenítést és a nyíltárkos bemérést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. jelenlétében elvégezték, annak használatbavételéhez az írásbeli hozzájárulást megadja.